கவிதை நூல்கள்

தேசமும் பாசமும்
தேசமும் பாசமும்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.100.00
நூல் வாங்க!

என்னில் பூத்தவை
என்னில் பூத்தவை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.40.00
நூல் வாங்க!

மனதின் ஓசை
மனதின் ஓசை
இருப்பு உள்ளது
ரூ.40.00
நூல் வாங்க!

மைத்துளிகளின் மைதானங்கள்
மைத்துளிகளின் மைதானங்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.45.00
நூல் வாங்க!

இனியவள் இருபது
இனியவள் இருபது
இருப்பு உள்ளது
ரூ.40.00
நூல் வாங்க!

எந்த மொழி காதல் மொழி
எந்த மொழி காதல் மொழி
இருப்பு உள்ளது
ரூ.40.00
நூல் வாங்க!

தடை... அதை உடை...
தடை... அதை உடை...
இருப்பு உள்ளது
ரூ.80.00
நூல் வாங்க!

என்னருகே நீயிருந்தால்
என்னருகே நீயிருந்தால்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.99.00
நூல் வாங்க!

ஒன்றில் ஒன்று
ஒன்றில் ஒன்று
இருப்பு உள்ளது
ரூ.90.00
நூல் வாங்க!

நேசிக்கிறேன்...
நேசிக்கிறேன்...
இருப்பு உள்ளது
ரூ.40.00
நூல் வாங்க!

வீழாதே தோழா
வீழாதே தோழா
இருப்பு உள்ளது
ரூ.45.00
நூல் வாங்க!

செம்புலச் சுவடுகள்
செம்புலச் சுவடுகள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.45.00
நூல் வாங்க!

வேணு கானம்
வேணு கானம்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.35.00
நூல் வாங்க!

தேவதை உலா
தேவதை உலா
இருப்பு உள்ளது
ரூ.35.00
நூல் வாங்க!

வழி விடுங்கள்
வழி விடுங்கள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.35.00
நூல் வாங்க!

மின்னிழை சிறகுகள்
மின்னிழை சிறகுகள்
இருப்பு உள்ளது
ரூ.66.00
நூல் வாங்க!